„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни

търсачи получават днес своята Себереализация.”

Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"